Zorg

De zorg voor de ontwikkeling van uw kind start al bij de aanmelding. Nadat wij van u – en eventueel betrokken instanties – de benodigde gegevens hebben ontvangen, volgt de inschrijving. Tijdens het intakegesprek praten we met u over het karakter en eigenschappen van uw kind. Eventueel maken we alvast een afspraak voor een tussentijds gesprek. Hoe meer informatie wij krijgen, hoe beter we ons aanbod kunnen afstemmen op de behoefte van uw kind.

Wij volgen uw kind

 

De leerkracht observeert uw kind en registreert belangrijke bevindingen.

 

Onze leerlingenzorg heeft de volgende uitgangspunten:

  • Leerlingen die specifieke hulp nodig hebben, kunnen we tijdens de lessen begeleiden.
  • In groep 1 tot en met 8 gebruiken we het leerlingvolgsysteem Cito.
  • Bij leerlingen die hoog scoren, kijken we welke uitdaging we kunnen bieden. Bij lage scores stellen we vast welke hulp nodig is.
  • De school heeft procedures voor kinderen met een vertraagde en versnelde ontwikkeling.
  • Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben, werken we met een groeidocument. 
  • Handelingsplannen worden besproken met ouders, collega’s en externe deskundigen.

Passend Onderwijs

De wet Passend Onderwijs is dit schooljaar van start gegaan. Scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen samen verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Onze school valt onder het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO. 

Uitgangspunt is dat kinderen naar een reguliere basisschool gaan en blijven gaan. Op onze school kunnen in principe alle kinderen ondersteund worden. Wij gaan uit van wat het kind kan, en van wat het nodig heeft. Wij werken al geruime tijd vanuit deze visie. Op onze school is daardoor veel expertise aanwezig. Extern werken we samen met het expertisecentrum, GGD en klantadviseur Jeugd (voorheen school maatschappelijk werker) van Centrum Maatschappelijke Dienstverlening (CMD). Het speciaal basisonderwijs blijft bestaan: als het echt nodig is, kan een kind een verwijzing krijgen.