Onderwijs

Om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren hebben we een aantal maatregelen genomen:

Methoden

In onze school geven we les met methoden die aansluiten bij de schoolontwikkeling, uitdagend is voor leerlingen, voldoende leerstof bevat en differentiatie mogelijkheden biedt. Uiteraard kiezen we methoden uit die voldoen aan de referentieniveaus/ kerndoelen. De lesmethode DaVinci is de nieuwe en eigentijdse methode voor wereldverkenningwaardoor wij in de middagen thematisch lesgeven. Bij ons op school is er binnen de lessen ook aandacht voor relationele/seksuele vorming en mediawijsheid. Relationele/seksuele vorming en mediawijsheid dragen bij aan een gezonde ontwikkeling, positief zelfbeeld en weerbaarheid.

Bekwaam Personeel

De Rots beschikt over een team deskundige leerkrachten. Elk teamlid blijft zich ontwikkelen en/ of scholen middels vergaderingen, studiedagen, cursussen of opleiding. Leerkrachten hebben zich bekwaamd als leesspecialist, interne begeleider, gedragsspecialist, orthopedagoog, ICT coach, een taalcoördinator, een onderwijsontwikkelaar, bedrijfshulpverlening en interne contactpersoon.

Leerlingvolgsysteem

De toetsen die wij gebruiken worden landelijk afgenomen bij een grote groep leerlingen.

Het resultaat bepaald welke consequenties we moeten trekken uit onze manier van lesgeven en of we onderdelen van het onderwijsprogramma moeten verbeteren of wijzigen.We noemen dit opbrengstgericht werken.

Inzet ICT

In alle groepen wordt met een digitaal schoolbord gewerkt. Het computergebruik van de leerlingen is geïntegreerd in de dagelijkse lespraktijk. Verder maken wij gebruik van het digitaal leerlingvolgsysteem en leerlingenadministratiesysteem Parnassys.

Taalbeleid

De afgelopen jaren is er veel kennis en expertise opgebouwd voor taalonderwijs. Er is structureel aandacht voor het woordenschatonderwijs en technisch lezen en er wordt gewerkt met het nieuwste dyslexie protocol. De begrijpend leesmethoden is geactualiseerd en de strategieën van begrijpend lezen zijn tevens geïntegreerd in de aanpak van verschillende vakgebieden zoals wereldoriëntatie. Dit heeft een positief effect op de resultaten van de kinderen.