Missie en visie

Wij willen een veilige plek zijn voor alle kinderen binnen Geldrop-Mierlo. Plezier gecombineerd met goede resultaten, daar gaan wij voor. Onze leerlingen zijn graag op school en worden in een veilige omgeving uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen en goede resultaten te halen. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, en ze durven eigen keuzes te maken.

Uitgangspunten Kindcentrum de Rots

Werkterrein

Wij zijn een basisschool voor leerlingen van vier tot en met twaalf jaar in de wijk De Coevering te Geldrop-Mierlo. Op onze kleurrijke school staan wij open voor verschillende culturen en achtergronden. Wij werken samen met meerdere partners zoals peuterspeelzaal en kinderopvang. De christelijke normen en waarden zijn uitgangspunt van onze interconfessionele school.

Bestaansrecht

Onze leerlingen komen uit de directe omgeving van de school en ook uit andere delen van Geldrop-Mierlo. Onze school is veilig, laagdrempelig en biedt structuur. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en investeren in cognitieve, creatieve en sociaal emotionele vaardigheden. Hierdoor kunnen onze leerlingen een goede start maken in het voortgezet onderwijs.

Betekenis voor de belanghebbenden

Wij bieden onderwijs en opvang voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Wij zijn trots op onze school. Onze leerlingen gaan graag naar school en worden in een veilige omgeving uitgedaagd om tot de beste resultaten te komen. Onze leerlingen voelen zich bewust verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ze durven en kunnen eigen keuzes maken. De leerbehoeften van iedere leerling staan centraal in ons dagelijks handelen. Hierover communiceren wij structureel met ouders.

Normen, waarden en overtuigingen

De christelijke levensovertuiging is onze inspiratiebron voor de waarden en normen van waaruit wij ons onderwijs vormgeven. Wij spreken iemand aan op wat hij doet, niet op wat hij is. Wij zijn open en eerlijk.

Intenties en ambities

Wij willen de beste basisschool van Geldrop-Mierlo zijn, waar met veel plezier goede resultaten worden gehaald. Wij wonen, samen met onze partners, in een nieuw, modern gebouw waar iedereen kan samenwerken met elkaar. Wij maken op allerlei gebieden actief gebruik van moderne media. Dit gebeurt tijdens de lessen maar ook in de communicatie naar ouders en omgeving.

Omgevingsbeeld

Ons gebouw is nieuw, eigentijds en kan multifunctioneel worden ingezet. Wij wonen met een collega-school en diverse partners onder een dak. Wij streven er naar om een belangrijke spil in onze wijk te zijn. Met onze partners werken wij samen, vanuit een gezamenlijke visie, aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor alle leerlingen. Onze methodes en methodieken zijn up to date. Daarnaast zijn onze opbrengsten hoog.

Gedroomde positie

Wij willen de veiligste en leukste school in de Coevering zijn, waar op plezierige wijze de beste resultaten worden behaald. Wij onderscheiden ons door het handelen vanuit een heldere visie op onderwijs, bijvoorbeeld door gepersonaliseerd leren en het bieden van zorg op maat. Wij bieden veiligheid en zijn toegankelijk. Ons team is deskundig, we hebben specifieke expertise in huis en werken met de modernste methodes en middelen.

 

Kernwaarden

Bij alles wat we doen, gaan we uit van onze zes kernwaarden: leeromgeving, samen, zelfstandig, competent, zorgzaam en veilig.

Leeromgeving

Wij creëren een omgeving waar je de rust krijgt om in te leren en gemakkelijk kunt overschakelen naar een omgeving waar je van kunt leren! De leeromgeving biedt rust en is ordelijk en overzichtelijk. De ruimtes zijn voor de leerlingen voldoende voorspelbaar en bieden voldoende uitdaging. We maken gebruik van moderne middelen. De inrichting is zodanig te gebruiken dat je snel kunt veranderen van opstelling en werkvorm. Hierdoor kunnen leerlingen en medewerkers optimaal werken en leren.

Samen

Wij vinden een goede samenwerking en relatie tussen leerkracht, leerling en ouder erg belangrijk. Ook werken wij intensief  samen met externe partners. We leggen samen de weg af van groep 1 t/m 8 van  ‘ik durf mezelf te zijn’ tot ‘ actieve samenwerking’. We zien ouders als experts van hun eigen kinderen en willen gebruik maken van hun ervaringen. Door ontmoeting en overleg werken we aan gezamenlijke doelen en kwaliteiten. Er wordt open en tijdig   gecommuniceerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne communicatie middelen (website, email, sociale media) die up to date zijn. Betrokkenheid van de ouders is voor ons erg belangrijk. We willen dat ouders betrokken zijn en zich betrokken voelen bij de school.

Zelfstandig

Kinderen worden gestimuleerd om hun werk zelfstandig uit te voeren en het beste van zichzelf te laten zien. Zij leren verantwoorde keuzes te maken. Autonomie is leerlingen uitdagen om handelingen zelfstandig uit te voeren, waardoor hun zelfvertrouwen wordt vergroot en ze meer open staan om verder te leren. We werken vanuit de fase zelfredzaamheid naar autonomie toe, daarbij durft de leerling hulp te vragen.

Competent

Wij dagen leerlingen uit hun talenten en kennis te laten zien. Zij krijgen inzicht in wat ze willen, kunnen en moeten leren. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de leerbehoeften van iedere leerling. Leerkrachten, leerlingen en ouders nemen daarbij de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen functioneren maar ook voor de organisatie als geheel. Ons team heeft alle expertise in huis en werkt met moderne methoden en middelen.

Zorgzaam

We hebben de zorgbehoefte van elke leerling op systematische wijze in beeld. We weten welke zorg geboden kan worden en passen dit toe in samenwerking met onder anderen de hieronder genoemde partners.

We onderhouden nauw contact met bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, CMD: Centrum Maatschappelijke Deelname, LEV groep, GGD etc. We nemen deel aan verschillende overlegstructuren in ons samenwerkingsverband. 

Veilig

Onze school is een veilige plek waar we respectvol omgaan met elkaar en de omgeving. Regels en afspraken worden door iedereen nageleefd. Elkaar aanspreken is hierbij belangrijk. Er is een sfeer van openheid en vertrouwen.

In een sfeer van openheid en vertrouwen komen de kinderen tot bloei.

 

Wij voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen.

School heeft predikaat BVL (Brabantverkeersveiligheidslabel).