Kwaliteit

Wij werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering, wat zichtbaar is in:

  • gebruik van goede methoden
  • bekwaam personeel
  • goed opgezet leerlingvolgsysteem
  • schoolontwikkeling

 

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit de tevredenheidspeilingen, toetsen en uitstroomcijfers geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

Tevredenheidspeilingen

Elke twee jaar zet Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling in op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De eerste peiling van De Rots na de fusie is van 2013. Leerlingen gaven onze school in 2015 een 8,3 en daar zijn we blij mee! Dit schooljaar vindt weer een tevredenheidspeiling plaats. De resultaten worden hieronder toegevoegd zodra we deze binnen hebben.

 

 

2015

2013

Ouders geven een: 

 8

7,4

Leerlingen geven een: 

 8,3

7,5

Tabel 1. rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

Toetsresultaten

Wij zijn trots op onze resultaten. De score van de Route 8 Eindtoets ligt op het landelijk gemiddelde in 2015 en 2016, in schooljaar 2017 zaten we zelfs boven het landelijk gemiddelde. Wij weten wat we van de leerlingen kunnen verwachten door de afname van de NIO toets (capaciteiten). De resultaten van ROUTE 8 zijn vergeleken met de uitslagen van de NIO toets. We kunnen hieruit concluderen dat wij bij onze leerlingen de verwachte resultaten hebben behaald en een aantal hiervan hogere resultaten heeft dan verwacht kon worden.

 

  2017 2016 2015
Landelijk gemiddelde  206    
Schoolscore 208,4 201,1 201

Tabel 2. Totaalscore Route 8 Eindtoets groep 8

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Leerlingen worden betrokken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door hen te laten aansluiten bij gesprekken over (voorlopige) adviezen.

 

  2016-2017 2015-2016 2014-2015
Aantal schoolverlaters   23 25 12
Overige vmbo-leerlingen  4 6  3
Vmbo-t-leerlingen  4 6  2
Havo/vwo-leerlingen  15 13

 7

Tabel 3. Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.

 

Kwaliteitsverbetering van dit schooljaar

In het schoolplan is een jaarplan opgenomen. Deze plannen geven aan op welke manier wij dit schooljaar de kwaliteit van ons onderwijs willen verbeteren.

In het jaarplan van dit schooljaar (2017-2018) is o.a. de ontwikkelingen binnen het IKC opgenomen en het gepersonaliseerd leren met ondersteuning van iPads. 

We willen ons blijvend ontwikkelen op het gebied van onderwijskwaliteit. Dit schooljaar ligt extra nadruk op de ontwikkeling van Spelling, Passend onderwijs, NT2 en Technisch lezen. Daarnaast zijn we aan het onderzoeken op welke manier we de voortgang en resultaten van de leerlingen willen presenteren met een nieuw schoolrapport.